empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת פרה - לא להזכיר עוונות

הרב איציק אמיתי

למה מביאים דווקא פרה? כתוב שהפרה מגיעה כדי לכפר על מעשה העגל. אם כך מדוע רש"י אומר שזו חוקה?

מומלצים