empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת תצווה-זכור-פורים - מהות היסורים

הרב מרדכי וולנוב

את נרות המקדש מדליקים בשמן זית. הדרך להפיק שמן זית הוא דווקא על ידי כתישת הזיתים. מכאן למד ר' יוחנן שכשם שהשמן אינו יוצא אלא על ידי כתיתה כך ישראל חוזרים למוטב על ידי ייסורים - גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות... הייסורים מזככים את האדם ובלבד שהאדם יבין שזוהי מטרתם. ייסורים של אהבה אין משמעותם שמחמת האהבה, הקב"ה מייסר אותנו, אלא שמחמת אהבת ה' אלינו באים ייסורים כדי לאפשר עוד קירבה. יש ייסורים שהאדם מביא על עצמו מחמת התנהלות מרושלת וההתמודדות עם ייסורים אלו הם פשוט לשנות את ההתנהלות. אין צריך לבקש ייסורים אך אם הם באים עלינו לדעת מה עניינם ומתוך הבנה זו נוכל גם להתמודד ואפילו לשמוח בהם.

מומלצים