empty label

הרב מרדכי וולנוב

אברהם ושרה - גישות מנוגדות או משלימות

הרב מרדכי וולנוב

אברהם משקיע את כל כולו במשימת "אב המון גוים". שרה שמה את הדגש רק על זרע ישראל ומתוך שתי תפיסות אלו אנו מוצאים הבדלים משמעותיים בין אברהם לשרה בהתנהלות מול הגר וישמעאל. ניסיון העקדה מביא את אברהם להבנה העמוקה של "ביצחק יקרא לך זרע". לאחר העקדה אברהם ממשיך במשימתו אך מתוך יחס אחר לשאר העמים בבחינת "עם הדומה לחמור". ומתוך יחס אחר ליצחק בבחינת "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא התחשב". פעם אחר פעם אנו רואים את כוחן של הנשים לזהות את הנקודה הפנימית ולהביא את האבות האומה לאותה תפיסה. כך היה אצל שרה ואברהם, כך המשיך אצל יצחק ורבקה וכך גם אצל יעקב ביחס ליוסף ויהודה. לאורך כל הדורות אנו שומעים בעיקר על אבות האומה אך התבוננות עמוקה מראה איך הנשים מאחורי הקלעים הצליחו לקבוע איך יראה העתיד ועל כך נאמר "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים" וכאז כן היום. הגברים נלחמים בחזית, מסתכנים אך גם אליהם מופנים אור הזרקורים, הנשים בעורף עושות את עבודתן במסירות להמשיך לבנות את בית ישראל. על אף שהמשימות האלו לא מוארות באור הזרקורים חובתנו להעריך ולייקר את עמידתן האיתנה בתקופה זו. שבת שלום!

מומלצים