empty label

הרב אליקים לבנון

עניינה של הגלות

הרב אליקים לבנון

מקור: למהלך האידאות בישראל, פרק ד. כתוצאה מהפירוד בין האידיאה האלוקית לאידיאה הלאומית באה הגלות. הגלות אינה עונש אלא שיקוף של המצב של עם ישראל. בגלות האידיאה האלוקית מתגלה רק אצל הפרטים על ידי מעשה המצוות, והאידיאה הלאומית אינה באה לידי ביטוי כלל. אבל יש "רגש יהודי" שיוצר ערבות הדדית בין הקהילות המפוזרות.

מומלצים