empty label

הרב נעם וידר

הכנות אבשלום לקראת המרד

הרב נעם וידר

שמואל ב', פרק טו ה_יג אבשלום מתחיל בלרדת אל העם, הוא מנשק את כולם ומחכה להם מחוץ לבית המשפט. אחרי זה אבשלום מקבל את אישורו של דוד ללכת לחברון, וכשהוא הולך לשם הוא מביא איתו קבוצת תומכים בראשות אחיטופל הגילוני, שאיתה הוא תוקע בשופרות ומכריז על המלכתו בחברון.

מומלצים