empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת תרומה-פורים - להסתכל מעבר למסך

הרב מרדכי וולנוב

את העולם ניתן לראות בראייה שטחית או בראייה עמוקה. טבע האדם לשפוט את המציאות על פי הנראה לעין ולא מתוך התבוננות. חובתנו לסגל לעצמנו יכולת להתבונן על החיים מתוך ראייה פנימית. חורבן הבית היה נראה כחרון אף, אך דווקא בחורבן היו הכרובים מעורים זה בזה וזאת כדי להורות שברובד הפנימי היציאה לגלות טומנת בתוכה קירבה גדולה. התבוננות פנימית מאפשרת לנו להבין את עצמנו ואת סביבתנו ומתוך ההבנה הזו אנו יכולים להגיב בצורה מדויקת יותר. בפורים נכנס יין ויצא סוד. כל ה"ונהפוכו" שבפורים בא להורות לנו שהמציאות שאנו רואים בראייה שטחית הינה חלקית או שגויה, הראייה הפנימית מאפשר להשלים את התמונה או לראות את המציאות באור אחר.

מומלצים