empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וארא - התגברות מביאה לשמחה

הרב מרדכי וולנוב

בפרשתנו אנו נפגשים עם שבע מכות מתוך עשר. ניתן לראות תגובות שונות אצל פרעה לכל מכה ומכה. יש מכות שפרעה מחזק את לבו, יש שמכביד את לבו ויש שה' מכביד את לבו. פרעה מחזק את לבו כשהוא מצליח להוכיח לעצמו שגם אהרון ומשה מכשפים. מכביד את לבו כשהוא מבין שה' מנהיג את העולם אך אין לו כוח לעשות שינוי וההליכה נגד ההבנה השכלית גורמת לו לכבדות. במקום שפרעה מרגיש בסכנה ה' מכביד את לבו. אצל כל אדם יש פרעוני קטן שגם כאשר בשכל מבינים מה צריך לעשות במציאות לא רואים כל שינוי. על האדם לדעת שכל אמונה שכלית צריכה להיות מתורגמת לאומנה חושית ורק כך אפשר יהיה להתמודד עם הקשיים. גם גדולי האומה כמשה רבנו התמודדו עם קשיים ומעלתם היתה בכך שהם התגברו על פני החששות, היכולת להתגבר נעוצה ביכולת לתרגם אמונה שכלית לאמונה חושית.

מומלצים