empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מהות ההשתחויה

הרב אליעזר קשתיאל

בפרשת השבוע כתוב על מצוות ביכורים והתורה אומרת שצריך להשתחוות שמביאים את הביכורים, מהי מהות ההשתחוויה? אנחנו אומרים "וישתחוו להדום רגליו", ו"ישתחוו לה' בהדרת קודש" מה ההבדל ביניהם? שיעור לפרשת כי תבוא ולתחילת השנה.

מומלצים