empty label

הרב אליקים לבנון

הוצאת מוגלה בשבת

הרב אליקים לבנון

בהוצאת מוגלה מאוד משנה למה כוונת האדם. זה יכול להיות איסור דאורייתא ויכול להיות מותר לכתחילה. מה זה "כדרך הרופאים"? ממה נובע ההיתר כשלא עשה בדרך הרופאים? מקור: שו"ע, או"ח, שכ"ח.

מומלצים