empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת בלק - למלא את החלל

הרב מרדכי וולנוב

בלעם מקבל סירוב על בקשתו ללכת לקלל את ישראל, לאחר הסירוב בלעם מנסה פעם נוספת, הקב"ה נענה לבקשתו אך לא כדי לקלל אלא למנוע ממנו הפסד ממוני אולם ביחד עם ההסכמה "ויחר אף אלוקים כי הולך הוא". החרון אף בא לא משום שבלעם עבר על הציווי האלוקי אלא משום שבלעם הלך נגד הרצון האלוקי. בחיים, אפשר להסתדר עם הקב"ה ואפשר לעשות רצון ה'. פרשת בלעם מחדשת לנו ששמירה על המסגרת ההלכתית כשהחלל נשאר ריק מתוכן אין זו דרך טובה . חטא עוון פעור בא מתוך דקדוק הלכתי ללא ניסיון להבין מה רצון ה'. חובתנו לא רק להקפיד על ההלכה אלא להבין ששמירת ההלכה באה לעצב לנו את האורח חיים ולבנות לנו את האישיות.

מומלצים