empty label

הרב מרדכי וולנוב

אחריות על המעשה ולא על התוצאה

הרב מרדכי וולנוב

פעם אחר פעם יוצא אברהם לדרך כביכול מבלי לראות את הנולד . מהוויכוח של הקב"ה עם המלכים בשאלה האם לברוא את האדם, אנו מבינים שלראות את הנולד אין הכוונה להיות מודע לכל קשיי הדרך אלא להיות בטוח בצדקת הדרך, וההתמודדות עם קשיי הדרך כבר תתברר תוך כדי תנועה. כדי להיות בטוח בצדקת הדרך צריך לבחון את הדברים מתוך יראת שמים, לרצות לעשות את רצון ה' באמת ומתוך כך לפעול. לוט ואנשי דור הפלגה יצאו לדרך כשבבסיסה יש רצון להתרחק מבורא עולם ומשום כך נחלו כישלון, אברהם שיצא לדרך מתוך חיבור עמוק לרצון האלוקי הצליח להפוך כל קושי לאתגר ומשם לצמוח ולהיות אבי האומה. בהקשבה לציווי "לך לך", מלמד אותנו אברהם שפעמים רבות אנו צריכים לצאת לדרך מבלי לקחת בחשבון את כל תרחישי הדרך, אלא לעשות את מה שצריך ולתת לריבונו של עולם להאיר לנו תוך כדי תנועה. שבת שלום!

מומלצים