empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת במדבר - כמה אנחנו שווים באמת?

הרב מרדכי וולנוב

ערך ושווי הם שני מושגים שונים. ערך הוא דבר מוחלט שאינו משתנה בהתאם לתנאים הסביבתיים לעומת שווי שמשתנה. טבעו של אדם לקבוע את ערכי חייו ביחס לחברה וביחס לנסיבות השונות אולם על האדם לדעת שכדי לממש ערכים, הדרך הנכונה היא לא לבחון אותם ביחס ל אלא להגדיר את המהות ומתוך כך לפעול ולעשות.

מומלצים