empty label

הרב אליקים לבנון

פסיק רישא באיסור דרבנן

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע או"ח סימן שיד סעיף א' הגדרת פסיק רישא באיסור דרבנן, ומה הדין במקרים מסוג זה בשבת (כגון: חיתוך עוגה שרשום עליה אותיות וכדו') שיעוריו של מו"ר הרב אליקים לבנון בהלכות שבת הלכה למעשה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ד.

מומלצים