empty label

רבנים נוספים

שו"ת אקטואלי עם הרב דב ליאור

רבנים נוספים

האם מותר לנשים לעלות להר הבית? על מי מכוונים בברכת למינים ולמלשינים ועל מי אנו מתפללים שיחזרו בתשובה? האם מותר לכרות עצים לערבים? מה הרב חושב על ה"פרעות" בחווארה? מה דעת הרב על הרפורמה המשפטית? ומה היחס שצריך לתת למפגינים? שו"ת אקטואלי של ישיבת אלון מורה עם הרב דב ליאור, בענייני השעה והדור.

מומלצים