empty label

רבני ישיבת אלון מורה

חיבור לישיבה

רבני ישיבת אלון מורה

אנחנו צריכים למצוא את השליחות שלנו בעולם שמחוץ לישיבה, ויחד עם זאת חשוב מאוד לשמור על קשר עם הישיבה, שהיא הבית. בנוסף, עלינו למצוא ולבנות את הבית מדרש הביתי שלנו, בתוך עולם המעשה.

מומלצים