empty label

הרב אליקים לבנון

טלטול אבן בשבת

הרב אליקים לבנון

מותר לטלטל מחט כדי להוציא קוץ בשבת? מה ההבדל בין "כלי שמלאכתו לאיסור" לבין "דבר שמלאכתו לאיסור"? איך אפשר להחשיב "דבר שמלאכתו לאיסור" כ"כלי שמלאכתו להיתר" כדי שיהיה מותר לטלטלו? האם מותר לפתוח אריזות אוכל בשבת? מותר לטלטל בעלי חיים? ומה דין טלטול בשר ודגים? מקור: שו"ע, או"ח, ש"ח: י"א, כ"א, ל'-ל"ב.

מומלצים