empty label

רבנים נוספים

תורה שיש לה בית אב - דברים לזכר הרב חיים דרוקמן - הרב אר'לה הראל

רבנים נוספים

הרבה דיברו על מידותיו וגדולתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל, אבל לא הרבה דיברו על הייחודיות בדרך לימוד התורה שלו והנחלתה לדורות הבאים. הרב אר'לה מספר, מתוך היכרותו האישית והקרובה, שהרב דרוקמן היה מקפיד למצוא לכל רעיון או פסק את מקורו ועל החשיבות להישען על המקורות, על גדולי ישראל ולהוות המשך לתורה שלהם, תודה שיש לה בית אב.

מומלצים