empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת בהעלותך - די לקטר

הרב מרדכי וולנוב

המתאוננים חטאו בכך שהם התלוננו לא שום סיבה מוצדקת. גם כאשר אדם מתלונן או מבקר צריך שתהיה סיבה אך להתלונן ללא סיבה זה עוון גדול עדי כדי כך שמיד בסמוך לתלונה הקב"ה נפרע מהם. חובתו של האדם לראות שהוא אינו נכנס לעמדה נפשית של תלונות. כדי להינצל מקיטוריים על האדם להבין את התמונה בכללותה ולא לשפוט את המציאות מחור המנעול. עצה נוספת להיות מחובר למה שאנחנו עושים. ככל שאדם מחובר ומאמין במה שהוא עושה הביקורת תלך ותעלם ואם תבוא אז תבוא ממקום אמיתי, ככל שאיננו מחוברים חוש הביקורתיות יהיה מפותח יותר ואנו עלולים להיכשל בתלונות שאין להם סיבה אמיתית.

מומלצים