empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת ויקרא - כדי להתקרב צריך להקריב

הרב מרדכי וולנוב

מעשה העגל מוזכר בין תכנון המשכן לבין הביצוע. מיקומו של חטא העגל במקום זה בא להורות שתמיד הפער בין התכנון לביצוע יוליד כישלונות ואל לו לאדם להתייאש. הדרך להינצל מייאוש היא להיזכר בטוב ולדעת שהטוב המיוחל עוד יגיע. הכישלונות הם תוצאה של 'יסוד הצמצום'. כביכול הקב"ה צמצם עצמו ונתן לנו בני האדם מקום לבחור וליצור ומתוך כך גם לעשות טעויות. נתינת המקום מחד מזמינה את הכישלון אך גם טמונה בה היכולת להתעלות ולעלות. כשם שהקב"ה צמצם עצמו כדי לתת מקום לאדם כך בהרבה זירות בחיים על האדם לדעת שחובתו לצמצמם עצמו כדי לאפשר לכוחות של הסובבים אותו לצאת אל הפועל.

מומלצים