empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת חוקת - כיצד מגיבים לסטייה מהדרך

הרב מרדכי וולנוב

בחטא מי מריבה נגזר על משה ועל אהרן לא להכניס את ישראל לארץ. העונש שנגזר על משה ואהרן היה עונש הנהגתי ומכאן אנו למדים ששורש החטא היה בענייני הנהגה. הקבלה בין תגובת משה ואהרן לתגובת יהושע וכלב בחטא המרגלים מלמדת אותנו על ההבדל הנהגתי שהיה בין הדמויות. כל השאלה איך המנהיג תופס את תפקידו, האם תפקידו להיות המתווך בין ה' לעם, או תפקידו לעצב את נפש העם כדי לקרב אותם לה'. מתוך הבדל זה ניתן לעמוד על הגישה השונה שהיתה אצל המנהיגים ועל התגובות לתלונות העם שנגזרו מתוך הגישות השונות. בשיעור זה נתבונן בעקרונות חינוכיים והנהגתים ששייכים לכל אחד ואחד מאתנו.

מומלצים