empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וירא - צחוק זה דבר רציני..

הרב מרדכי וולנוב

יש צחוק חיובי ויש צחוק במובן של לגלוג. הצחוק החיובי מבטא את האמונה בבלתי צפוי, ביכולת לצאת ממצבי משבר, הצחוק המלגלג בא לקבע את המציאות העכשווית ולא מאפשר להתרומם. אחד מאבות האומה נקרא על שם הצחוק כדי להורות לעם ישראל שאנו מעל הטבע וההנהגה אתנו היא בלתי צפויה. כשם שצחוק שייך לאומה שלמה כך צחוק שייך גם אצל אדם פרטי. היכולת להיות אופטימי בחיים באה מכך שאדם יודע לצחוק!!

מומלצים