empty label

הרב מרדכי וולנוב

ואנחנו קמנו ונתעודד

הרב מרדכי וולנוב

אברהם בא לספוד לשרה ולבכותה אך מיד אחרי הבכי אומרת התורה "ויקם אברהם", אברהם קם, מיישר מבט קדימה ומתחיל לעשות. אשת לוט בחרה להתבוסס בעבר והפנתה את המבט לאחור והפכה לנציב מלח. מלח ידוע כחומר משמר ואשת לוט בחרה לשמר את העבר, ולהתבוסס בו. חובתו של האדם לדעת לתת מקום לפרוק את הרגשות, אך לאחר מכן לקום ולהתחיל לעשות. הדרך לקום היא להתחזק באמונה בה' כמו שעשה דוד במלחמה נגד עמלק לאחר ששרפו את העיר צקלג ולקחו את הנשים והילדים בשבי. האמונה משרישה את ההבנה שהכל מלמעלה ומתוך הבנה זו ה' שולח ברכת תנחומים ומברך את האבל כמו שמצינו ביצחק לאחר פטירת אברהם. הקימה אינה התאוששות אלא התחזקות יותר ממה שהיה בעבר, אברהם מתחיל לממש את שתי ההבטחות שקיבל מהקב"ה, קונה קרקע בארץ ישראל ומחפש שידוך ליצחק. שבת שלום!

מומלצים