empty label

הרב אליקים לבנון

טלטול שברי כלים

הרב אליקים לבנון

האם מותר לטלטל שברי כלים? מה החילוק בין שברים שראויים לשימוש כלשהוא לבין שברים שיצאו מכלל שימוש? מה המשמעות של "מיגו דאיתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא"? מה דין כפתור שנפל מחולצה או גלגל שהתפרק מעלה של תינוק? מקור: שו"ע, או"ח, ש"ח, ה'-ח'.

מומלצים