empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת בלק - ניתוב הכוחות

הרב איציק אמיתי

בעולם יש הרבה כוחות ואין כוח שהוא רק רע ואין כוח שהוא רק טוב. העבודה שלנו היא ללמוד כיצד לנתב את הכוחות ולהשתמש בכל כוח רק לדברים טובים וחיוביים. איפה רואים את זה בפרשה שלנו? הדיבור יכול להיות טוב מאוד- "אין כוחו אלא בפיו", ויכול להיות רע- בלעם הרשע. חכמה, עושר, מלכות ונבואה יכולים להיות טובים כפי שהשתמשו בהם משה, דוד ושלמה, ויכולים להיות רעים כפי שהשתמשו בהם נבוכדנצר, המן ובלעם. כך עוד כוחות וכשרונות רבים שהכל תלוי לאיפה לוקחים אותם. בנוסף - הקללה שטמונה בברכת בלעם, הדרך בה אדם רוצה ללכת, הפעולה שלא הולכת לאיבוד אפילו כשמדובר בבלעם הרשע, ועוד פנינים מהפרשה.

מומלצים