empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת דברים - בכייה לדורות-אז והיום

הרב מרדכי וולנוב

ליל תשעה באב בכו ישראל בכיה שהביאה אותם לבכייה לדורות. עוון המרגלים הוא המשבר האמוני הקשה ביותר שעברו ישראל. הריאליות היא המלחמה הגדולה ביותר של האמונה. פעם אחר פעם נכשלו ישראל בכניעה לריאליות. המשבר האמוני התחיל במתן תורה. קבלת התורה היתה מתוך פגם באמונה והגילוי של הפגם היה בעוון המרגלים. אמונה היא הידיעה שאנו בידיו של הקב"ה באופן מוחלט. רבים מהאנשים חיים בתחושת שותפות עם הקב"ה. ההבדל בין שותפות לבין כניעה מוחלטת נמדדת בתחומי רבים וגם בתחום האמונה מול הריאליות.

מומלצים