empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת תולדות - דחיית סיפוקים

הרב מרדכי וולנוב

עשו הוא איש של כאן ועכשיו. לכל הדחפים והסיפוקים הוא רוצה לתת מענה באופן מידי. יעקב, לעומת זאת, מתחיל מהעקב ולאט לאט מתקדם אל השם ישראל שמבטא שררה וגדולה. נתינת מענה מידי לדחפים מביא את האדם להשלטת הרגשות על השכל והתוצאה היא רשעות. דחיית סיפוקים, שליטה על היצרים והדחפים מחנכת את האדם להשליט את השכל על הרגשות והתוצאה היא צדקות וכמאמר חז"ל "הרשעים הם ברשות לבם והצדיקים לבם ברשותם". אנו חיים בעולם שהכל כאן ועכשיו, מוטלת עלינו החובה לעמוד על המשמר ולראות שאנו בוחרים בדרכו של יעקב ולא ח"ו בדרכו של עשו.

מומלצים