empty label

הרב נעם וידר

הולדת שלמה והנצחון על עמון

הרב נעם וידר

שמואל ב' פרק יב פסוקים יד-כ. אנחנו רואים איך דוד המשיך הלאה אחרי מות בנו ומברך על הרעה. דוד מנחם את בת שבע אשתו וכך בסוף שלמה נולד. הקבה שמח מלידת שלמה ואף מוסיף לו את השם ידידיה. לאחר הולדת שלמה יואב שנלחם בעמון קורא לדוד על מנת שילכוד את עיר המלוכה של עמון. דוד כובש את העיר ומבצע מספר דברים שמראים לכל האזור מה קורא למי שמתעסק עם עם ישראל.

מומלצים