empty label

הרב אליקים לבנון

טלטול מן הצד לצורך דבר המותר ודין בסיס

הרב אליקים לבנון

מהו טלטול מן הצד? האם מותר לטלטל כך לצורך דבר המותר? האם צנון שתקוע באדמה נחשב כבסיס לדבר האסור (העפר)? מתוך הדינים האלה, איך יולדת יכולה לקחת פלאפון לבית החולים בשבת? מקור: שו"ע, או"ח, שי"א, ח'.

מומלצים