empty label

הרב אליקים לבנון

תלמיד חכם שיצאו עליו שמועות רעות

הרב אליקים לבנון

הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת אלון מורה, התייחס לפרשת החשדות נגד הרב צבי טאו ראש ישיבת הר המור. בדבריו הבהיר, שכרגע מדובר בחשדות ובשמועות, ואין שום עדות ברורה, מאחר והדברים לא נחקרו כראוי. "צריך לנהוג ברב כבוד ואין להרהר אחריו. עם זאת מצאנו בדברי חכמים, שגם כאשר יש שמועות או חשדות, חובה על הציבור לחקור ולברר", אמר. הרב לבנון הזכיר את הגמרא הנסמכת על הכתוב: "תורה יבקשו מפיהו כי מלאך צבאות הוא" ומסיקה - אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו - לא. הוא הדגיש שאינו מכריע כלל בסוגיה, רק מביע את דרישתו לאפשר לגורמים המוסמכים לחקור ולברר את הפרשה למען האמת ולמען טובת הציבור."כל עוד התקשורת חוקרת זה לא חקר האמת". הרב הביע את אמונתו שהציבור בכללו, וציבור שומרי התורה בפרט - יצאו מחוזקים מפרשה זו.

מומלצים