empty label

הרב דוד טורנר

מוסר פנימי ומוסר כללי

הרב דוד טורנר

יש 2 תנועות מוסר שהאדם חייב לעבוד על שתיהן ביחד ובמחובר- המוסר הפנימי והטבעי לאדם שנובע מהנשמה הטהורה שבתוכנו, והמוסר הכללי, ההבנה שהעולם הוא כולו אלקי והרמוני, וממילא הוא צריך להתנהל במוסריות. ממילא, המוסר של הכפירה שכופרת בכך שהעולם הוא אחדותי, זהו מוסר מעוות ועקום.

מומלצים