empty label

הרב מרדכי וולנוב

האור שאחרי החושך

הרב מרדכי וולנוב

אכילה מעץ הדעת טוב ורע גרמה לכך שתמיד הרע יהיה מחובר לטוב. המשמעות היא שלפני טוב גדול יש חושך, כשם שהרגע החשוך ביותר ביום הוא הרגע הסמוך לאור הראשון. האשה יולדת בצער כי הופעת חיים היא טוב גדול, משום כך המקום עליו יושב היולדת נקרא משבר. עם ישראל חווה חושך גדול, אך אל לנו לשקוע בחושך אלא לדעת שלפנינו עומד להפציע אור גדול שיביא אתו בשורה גדולה

מומלצים