empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת שלח - תיקון חטא המרגלים והמעפילים

הרב איציק אמיתי

איך אפשר לקום ולהמשיך אחרי חטא נורא כל כך כחטא המרגלים? אם נתבונן בהמשך הפרשה ובפרשות הבאות נראה כל מיני דברים שרומזים לחטא המרגלים ולחטא המעפילים ובאים כתיקון להם. נראה באיזו דרך פלאית המנחות שבבית המקדש, הביכורים שאדם מביא למקדש ועוד עניינים, מתקנים את חטא המרגלים וחטא המעפילים ואיזה רמז לחטא טמון בהם. בנוסף, איך המעפילים שבתקופת קום המדינה תיקנו את חטא המעפילים שבפרשתנו? עד כמה חמורה מסירת שטחים מארץ הקודש ובזכות מי הגיע לכלב הכוח להסות את העם ולהגיד בצורה ברורה "טובה הארץ מאוד מאוד".

מומלצים