empty label

הרב אליקים לבנון

הלכות מוקצה - יסודות הלכות מוקצה

הרב אליקים לבנון

הרב פותח בטעמי האיסור ולאחר מכן ממשיך בכללים והגדרות של מוקצה- בשו"ע כתוב ש"כל הכלים ניטלים למעט..." והרב הסביר מה הגדרתו של כלי. הרב חילק בין כמה סוגי כלים- מלאכתו להיתר, לאיסור ולאיסור ומקפיד, בנוסף בכל טלטול של חפץ יש לשאול שני שאלות- לצורך מה ובאיזה צורה מותר לטלטלו. יש לדעת שעיקר האיסור הוא ביד ובכל דבר יש לדון ע"פ הכללים ופירוט הדינים. מקור: שו"ע, או"ח, ש"ב.

מומלצים