empty label

הרב אליקים לבנון

מלאכת מלבן - האם מותר לתלות כביסה בשבת?

הרב אליקים לבנון

הרב עבר כמה נק' בשא'- איסור ריצה בשבת וההיתר לעבור מעל או בתוך אמת מים ולבישת בגד רטוב בשבת. לאחר מכן הרב עסק באיסור תליית בגדים רטובים בשבת וחילק בין המושגים 'חשד' ו'מראית עין' ל'מיחזי'. בסוף השיעור הרב עבר לנושא מוקצה בכביסה ומשם לשאלה האם אדם מצווה על שביתת כליו בשבת. מקור: שו"ע, או"ח, ש"א.

מומלצים