empty label

הרב אליקים לבנון

טלטול נר בשבת

הרב אליקים לבנון

מה בדיוק האיסור בטלטול נר בשבת? האם מותר להגיד לגוי שיטלטל את הנר? האם כשיש דבר שהוא מותר לאדם אחד אך מוקצה לאדם אחר (למשל מטאטא לאדם שיש לו בית מרוצף כשרוב הבתים לא מרוצפים) יהיה מותר לבקש מהאדם שזה מותר לו לטלטל את זה עבור האדם שזה מוקצה בשבילו? מקור: שו"ע, או"ח, רע"ט, רע"ו.

מומלצים