empty label

הרב אליקים לבנון

הלכות עשרה בטבת תשפ"ד

הרב אליקים לבנון

הלכות עשרה בטבת כולל הזמנים לשנת תשפ"ד, מאת מו"ר הרב אליקים לבנון.

הלכות צום עשרה בטבת תשפ"ד

 1. הנביא זכריה (ח, י"ט) מנבא:

"צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים".

צום העשירי הוא צום עשרה בטבת, שהוא החודש העשירי לאחר חודש ניסן.

 1. צום עשרה בטבת, מתחיל מעלות השחר.

נהוג שעלות השחר הוא בשעה 04:57.

בשעת הצורך, אפשר להתחיל את הצום בשעה 05:15.

 1. בתפילת שחרית קוראים 'ויחל', וסליחות, לפי המנהגים השונים.
 2. בקריאת התורה במנחה לאחר קריאת 'ויחל', נוהגים האשכנזים לקרוא הפטרת 'דרשו ה'.

ספרדים, אינם קוראים הפטרה.

 1. במנחה גדולה, אין הכהנים עולים לדוכן.

אבל במנחה קטנה, משעה 14:35 והלאה, כהנים עולים לדוכן.

 1. "חולה" פטור מלצום.

הגדרת חולה היא: חלה כל גופו או נפל למשכב. לכן, מי שיש לו חום, או כאב ראש חזק (מיגרנה) וכדומה, מוגדר כ"חולה בכל גופו" והוא פטור מלצום.

 1. מעוברות או מניקות פטורות מלצום.

אולם, המנהג הוא שהן מתחילות לצום, ואם חשות חולשה (מעבר לחולשה הרגילה שמחמת הצום), תשבורנה את הצום מיד.

 1. חיילים הנמצאים באזורי לחימה, וחייבים לשמור על עירנות מירבית, פטורים מלצום!
 2. הפטור מלצום רשאי לאכול ולשתות ללא הגבלת כמות, כמה שהוא צריך.
 3. השנה, חל צום עשרה בטבת ביום שישי.
  לכן, למרות שהצום מסתיים בשעה 17:01, אסור לאכול או לשתות לפני קידוש.
 4. נכון לא להאריך בתפילת קבלת שבת וערבית, כדי שהקידוש לא יידחה, וכדי למעט את הצום בשבת.
 5. בשנה זו, שהתענית ביום שישי, אפשר לעשות "קבלת שבת מוקדמת".
  - להקפיד להתפלל מנחה גדולה, אפשר להתפלל כבר משעה 12:10.
  - להתחיל קבלת שבת בפלג המנחה, משעה 15:40. ואח"כ תפילת ערבית של שבת.
  - בשעה 17:01 לקרוא קריאת שמע, שתי פרשיות. ומיד אח"כ לקדש ולסעוד סעודת שבת.

מהרה יתקיים בנו: צום העשירי יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה!

 

לכל שיעורי עשרה בטבת לחץ כאן

מומלצים