empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת יתרו - מיקוד שליטה פנימי

הרב מרדכי וולנוב

יתרו מבקר את משה, לפעמים בצורה סמויה ולפעמים בגלוי. הביקורת מתבררת כחוסר הבנה של המציאות והתוצאה הסופית מהמפגש היא שיתרו חוזר לביתו במדין ולא ממשיך עם ישראל. ביקורת חיצונית נובעת ממיקוד שליטה חיצוני. במיקוד שליטה חיצוני אדם לא תובע מעצמו שינוי אלא מהסביבה לעומת מיקוד שליטה פנימי בו האדם משכלל ומשפר את אישיותו. אדם בעל מיקוד שליטה פנימי לא יתלה את חוסר ההצלחה בסביבתו אלא בעצמו, כך מצינו אצל אהרון הכהן וינה הנביא לעומת שאול שתלה את החטאים בעם. בעל מיקוד שליטה פנימי ישמע ביקורת ויקבל אותה לעומת בעל מיקוד שליטה חיצוני שלא רק שלא יקבל את הביקורת אלא גם יקפיד על המבקר. אדם בעל מיקוד שליטה פנימי לא יבין איך אפשר להיכשל באיסור לא תחמוד לעומת בעל מיקוד שליטה חיצוני שבנקל ירצה דברים ששייכים לאחר. את התורה קיבלנו בכפייה משום שהתורה היא מהות החיים. אם אדם כביכול לא רוצה את התורה הרי שהוא מתרחק ממהותו. בעל מיקוד שליטה פנימי ירגיש חיבור עמוק לתורה.

מומלצים