empty label

הרב מרדכי וולנוב

פסח ושבת הגדול - בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל

הרב מרדכי וולנוב

שבת הגדול נקראת על שם השבת משום שהמסר הפנימי של השבת הוא שה' משגיח על העולם ועל ברואיו. קורבן פסח טומן בתוכו שני מסרים עמוקים שרק מתוך ההפנמה שלהם ומתוך יישומם הגאולה ממצרים התאפשרה. המסר הראשון הוא הנהגת ה' בעולם. הנהגת ה' אין משמעותה הנהגה מגבוה מבלי לדעת מה קורה בחדרי חדרים, אלא להפך. את השה קושרים ישראל בכרעי המיטה כדי להורות שריבונו של עולם נכנס לכל תחומי החיים. המסר השני הוא מסר האחדות. קורבן הפסח נאכל בחבורה ועוד הרבה דינים של הקורבן מבטאים את רעיון האחדות. ללא האחדות אין לעם ישראל יכולת לצאת ממצרים. אחדות אין הכוונה לאחדות רק בתוך הקהילה או בתוך השטייטל שלנו. אחדות היא אחדות כללית גם עם השונה, גם עם אלו שחושבים אחרת. אחדות אין הכוונה הסכמה עם כל מה שאומרים וכל מה שעושים, אלא הבנה שיש אנשים שחושבים אחרת מאיתנו. אנחנו לא חייבים להסכים על כל דבר, אבל אנחנו חייבים לכבד זה את זה, חייבים לעזור זה לזה ואין זה משנה כלל אם הזולת שייך למגזר שלי או למגזר אחר.

מומלצים