empty label

הרב איציק אמיתי

ברכת האילנות וקדושת הימים שלפני פסח

הרב איציק אמיתי

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים, מברך: "ברוך שלא חיסר בעולמו כלום..." מה המשמעות של הברכה הזאת? מה העניין לברך על ראשית הפריחה, כשעוד אין שום פרי על העץ? חשוב לזכור לברך גם על הדברים הקטנים שבדרך, על השלבים המקדימים, עוד לפני שהטוב הגדול והאידיאלי מגיע. "ברוך הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה". מהי בינתו המיוחדת של התרנגול? הרי כל החיות יודעות להבדיל בין היום והלילה! לתרנגול יש בינה מיוחדת להבחין בבוקר המתקרב עוד לפני שיש לכך סימנים שניתן לראות בפועל. הגלות משולה ללילה. יש גדולים המסוגלים להבחין בהתקרבות הגאולה עוד לפני שכולם שמים לב לזה. מה העניין לברך ברכת האילנות דווקא בא' בניסן? ב-א' בניסן נברא אדם הראשון, ובאותו יום הוא גם אמר: "האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל", ואומר רש"י: "כאן כפר בטובה". בתאריך הזה אנו מתקנים את כפיות הטובה הזאת, גם כן על ידי עצים, ומברכים את הקב"ה "שלא חיסר בעולמו כלום". ומה המעלה הגדולה של הימים שלפני פסח?

מומלצים