empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת שקלים - עומק מחצית השקל

הרב דוד אמיתי

ישנם שלוש בחינות להבין את עניין מחצית השקל. הראשון לעורר אהבה בין עם ישראל לה'. השני לחזק את האחדות בעם והשלישי לעורר את ההתלהבות של העם בעבודת ה'.

מומלצים