empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת שקלים - מהם שני הצדדים של המטבע?

הרב דוד אמיתי

מה מביאים למחצית השקל? כיצד מביאים? מה החצי השני? יש שני צדדים למטבע - אחד הוא מה שאנחנו פועלים במציאות והשני הוא מה שהקב"ה פועל מלמעלה.

מומלצים