empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת כי תבוא - מדוע צפוף בנמ"ר?

הרב איציק אמיתי

האור החיים הקדוש אומר בפרשתנו פרשת כי תבוא שכשאדם עושה מצווה שבדורות שלפניו לא יכלו לקיים אותה, לא הוא לבדו עושה את המצווה אלא כל אבותיו מהדורות הקודמים שותפים איתו במצווה ועוזרים לו. איך כל זה קשור לחיילים בצוק איתן? ומה אמר להם הרב איציק רגע לפני הכניסה לעזה? הלימוד שמלמדנו האור החיים הקדוש נותן לנו כוח בכל דבר שאנו עושים כיום- מלחמות ישראל, יישוב הארץ, ובמהרה בימינו בניין בית המקדש השבת הסנהדרין ועוד ועוד- לא אנו לבד מקיימים את המצווה אלא דורות שלמים נמצאים איתנו ועוזרים לנו.

מומלצים