empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת כי תצא -הלימוד מבן סורר ומורה

הרב איציק אמיתי

בפרשתנו כי תצא מופיעה פרשיית בן סורר ומורה. חז"ל מלמדים אותנו שבן סורר ומורה מעולם לא היה ולא יהיה אלא הוא נכתב כדי לדרוש ולקבל שכר. אז מה אנו יכולים ללמוד ממנו? בשיעור הרב הביא את דבריו המופלאים של השם משמואל, שלומד מבן סורר ומורה את חשיבות הראשית, ההתחלה של כל דבר. איך שאדם פותח את היום / השנה / חיי הנישואין שלו / בר המצווה שלו - כך זה יקרין וימשיך הלאה. בנוסף נשאלת השאלה- מדוע דווקא במקרה של בן סורר ומורה חוששים שלא יעשה תשובה? הרי אפילו לפושעים גדולים יש הזדמנות לחזור בתשובה! על כך עונה השם משמואל תשובה מופלאה. ובנוסף - מה אמר הרוצח מבית הכלא לרב איציק על החיבוק שקיבל ממנו? ומהם העצות שהרב אמר בשיעור לחתנים?

מומלצים