empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת כי תבוא - הסיבה להיות שמח

הרב מרדכי וולנוב

בפרשת כי תבוא אנו נפגשים בשמחה כמה וכמה פעמים. לשון והיה הוא לשון בשמחה משום שאדם לוקח את העבר "היה" ובעזרת ו ההיפוך הוא מהפך אותו לעתיד. משמעות הדברים לא להתבוסס בעבר אלא להפיק ממנו לקח לעתיד ולהתקדם קדימה. התקדמות מביאה את האדם לשמחה. היכולת להתקדם נעוצה בהבנה שאנו לא בעלי הבית על נשמתנו וגופנו . נשמתנו וגופנו הם פיקדון שחובתנו לשמור עליו. ההבנה הזו עוזרת לנו להיות שמחים בחלקנו מבלי לחשוב שמגיע לנו או לכעוס על שלקחו מאיתנו. רק מתוך דבקות בתורה ובארץ ישראל אפשר להגיע לשמחה שלמה ואמיתית.

מומלצים