empty label

הרב איציק אמיתי

חג שבועות - מחלוקת חז"ל עם הבייתוסים והצדוקים

הרב איציק אמיתי

הגמרא כותבת על ימי שמחה בגלל נצחונם של חז"ל על הבייתוסים והצדוקים. הצדוקים חלקו על חז"ל ואמרו שקרבן ציבור יכול לבוא ע"י היחיד, והבייתוסים חלקו על חז"ל בעניין "ממחרת השבת" ואמרו שקצירת העומר לא דוחה את השבת. הרב קוק זצ"ל כותב מכתב לאנשי היישוב החדש והישן ומדגיש את החשיבות בשמירת המסורת. במכתב הרב כותב על המחלוקות של חז"ל עם הבייתוסים והצדוקים, ואומר שאנחנו צריכים ללמוד מהן 2 נקודות חשובות: 1. יש להתחזק בעבודת הכלל ולהבין שדברים ציבוריים ולאומיים לא יכולים להתנהל על ידי היחיד. 2. צריך להבין ולהכיר את הקדושה שיש בעבודת החקלאות בא"י.

מומלצים