empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת בהר בחוקותי- לה' הארץ ומלואה

הרב איציק אמיתי

מצוות השמיטה והיובל מלמדות אותנו ששום דבר לא שייך לנו אלא הכל שייך לריבונו של עולם. מצוות מחצית השקל ממחישה לנו שכל אחד מאיתנו הוא רק חצי, המצטרף לחבירו ותלוי בו. גם מצוות הצדקה וההלוואה מראות לנו שהכסף לא שייך לנו אלא נמצא אצלנו רק כתחנת מעבר על מנת שנעביר אותו הלאה למי שצריך. "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו". העשיר לא מחזיק את העני אלא מחזיק בעני ונתמך בו. העני נותן לעשיר יותר ממה שהוא מקבל ממנו. הרבה מעלות לצדקה, אך הגבוהה מכולן היא לעזור לעני לצאת מהמצב שהוא צריך עזרה ולעזור לו להתחיל לעמוד בכוחות עצמו. הרב מספר סיפור אישי על עני שנתן לו מטבע כדי שאם הוא יפגוש עני - שיהיה לו מה לתת... בסוף השיעור הרב מדבר על איסור ריבית ועל הלימוד ממנו - לא לתת לכסף לעבוד במקומנו, אלא לצאת ולעבוד בעצמנו. גם אם זכינו בלוטו - להמשיך להנות מיגיע כפינו.

מומלצים