empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת ויגש- עבדך אבינו-ראשונים כמלאכים

הרב איציק אמיתי

"אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים" –מה ההסבר הפשוט של משפט זה? איך הרצי"ה הסביר את המימרא הזו? למה זה כ"כ קריטי? אילו דוגמאות אפשר להביא לדבר זה, אף מהדורות האחרונים? החל מהרצי"ה, דרך הגאון, רש"י, רמב"ם, אמוראים, תנאים, נביאים- ולמעלה מכולם- האבות והאמהות הקדושים. עם המבט הזה נוכל להבין את מדרש חז"ל על עונשו של יוסף על ששמע "עבדך אבינו" ושתק.

מומלצים