empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת וישלח- לאדוני לעשיו

הרב איציק אמיתי

שמונה פעמים יעקב מכנה את עשיו "אדוני" בפרשתנו. שבע פעמים הוא משתחווה לו. האם זה היחס הרצוי? השאלה נשאלת במיוחד כאשר יעקב ועשיו מייצגים פה את כל עמ"י מול אדום ועמלק! איך אמירות אלו השפיעו לדורות? מצד שני יש מדרשים שדורשים את מעשי יעקב לשבח ואומרים שזו הדרך... מה זה אומר לנו? איך אנחנו צריכים להתנהל? איך משלבים את שתי הדרכים?

מומלצים