empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת ויצא - "ארמי אובד אבי"

הרב איציק אמיתי

יעקב מתעקש על רחל ומפרש - "ברחל בתך הקטנה". לעומתו, לבן רוצה "לעקור את הכל" דרך החלפת רחל בלאה. למה זה נחשב כבקשה לעקור? למה יש בזה כ"כ סכנה לבית יעקב? מה רמאות זו השפיעה על עמ"י לאורך כל ההיסטוריה? ואיך דבר זה רמוז בפרשת העריות? ולסיום, מה תפקידנו לתיקון פגם זה?

מומלצים