empty label

הרב איציק אמיתי

הרב שלמה גורן-שבוע פטירתו

הרב איציק אמיתי

גדלותו בלימוד, עבודתו להפיכת צבא הגנה לישראל לחלק שקשור לכל צבאות האומה בעבר, עיסוק בשאלות טכנולוגיות חדשניות. עמידתו האיתנה, הפיכת הצבא לקדוש בפרק ובכלל, פעולתו לשחרור עגונות, עיסוק בתחומי הלכה שונים נשאל בשאלות מדיניות.

מומלצים